Fó - Choistí

Meals on Wheels


Thosaigh Coiste Phobal Ghort a’ Choirce an tseirbhís Meals on Wheels sa cheantar ar na mallaibh. Tá fiche duine ar an liosta seo agus tá an tseirbhís seo ar fáil uair sa tseachtain. Chosain an trealamh don tseirbhís seo suas le míle euro agus ba é an Coiste a dhíol as an trealamh. Tá iarratas curtha againn chuig Feidhmeannacht na Seirbhíse Sláinte an tseirbhís seo a leathnú amach go dtí dhá lá sa tseachtain ar an bhliain seo chugainn agus trí lá an bhliain dár gcionn. Chomh maith le seo, beidh muid ag déanamh iarratais le maoiniú a fháil do 35 duine ar a laghad .

Ba mhaith le Coiste Pobail Ghort a' Choirce a mbuíochas a ghabháil leo seo a leanas as ucht an cuidith atá siad ag tabhairt leis an tseirbhís seo a chur ar fáil:
 • Annmarie Woods
 • Marie Gibson
 • Síle Carr
 • Treasa Woods

Pobal ar Aire Ghort a’ Choirce


Fuair Coiste Phobal ar Aire Ghort a’ Choirce scéala ar na mallaibh go bhfuair siad suas le €4000 le obair sábháilteachta a dhéanamh ar 29 teach. Tá an obair seo ar obair i mbliana agus faoi láthair tá muid ag glacadh ainmneacha don bhliain seo chugainn. Beidh muid ag leanúint ar aghaidh leis an obair atá a dhéanamh againn. Go dáta tá maoiniú faighte againn le earraí sábháilteachta a chur in 401 teach. Faoi láthar tá muid ag obair leis an Bhanaltra Réigiúnach le plean a chur le chéile do chásanna práinneacha.
Coiste na mBailte Slachtmhara


Ghlac Gort a’ Choirce páirt i gComórtas na mBailte Slachtmhara arís anuaraidh agus tá na torthaí luaite thíos. Beidh tuairisc an mholtóra á dháileadh ar an bhaile go luath amach anseo.

Uas- mhéíd Marc 2007 2008 Comp -aráid
Cur Chuige Forbartha Iomlán (Overall Development Approach) 50 33 35 2
Comhshaol Tógtha (The Built Environment )50 35 32-3
Tírdhreachú (Landscaping) 50 24 25 1
Fiadhúlra agus Áiseanna Nádúrtha (Wildlife and Natural Amenities) 50 1420 6
Rialú Bruscair (Litter Control) 50 3628 -8
Laghdú Dramhaíola (Waste Minimisation) 20 8 10 2
Slachtmhaireacht (Tidiness) 30 16 18 2
Ceantair Chónaithe (Residential Areas) 40 26 24-2
Bóithre, Sráideacha agus Ceantair Cúlráideacha (Roads, Streets and Back Areas ) 50 28 25 -3
Dealramh Ginearálta (General Impression) 10 7 6 -1
MARC IOMLÁN 400 227 223 -4Ba mhaith leis an Choiste buíochas a thabhairt d’achan duine a chuidigh arís i mbliana. Comhghairdeas le Scoil Náisiúnta Ghort a’ Choirce a ghnóthaigh an Brat Glas. Rinne na múinteoirí, na páistí agus na tuismitheoirí sárobair agus tá seo luaite i dtuairisc an mholtóra. Comhghairdeas fosta le h-eastát tithíochta An Roisín as duais thánaisteach de chuid an Chomhairle Contae a bhaint arís i mbliana. Tá an Scéim Fostaíochta Pobail a bhíonn ar siúl ag FÁS ag leanúint leis i mbliana agus tá oibrí úr faighte againn (Pádraig Ó Fearraigh) agus bíonn sé ag obair go dícheallach dúinn. Buíochas mór dó. Ar an drochuair theip orainn cuir leis an toradh iomlán a ghnóthaigh muid anuraidh agus chaill muid 4 mharc; 2007 = 227, 2008 = 223. ’Sé’n catagóir a ba mheasa ná Rialú Bruscair. Fuarthas na suímh thart ar gheaftaí na reilige agus na bancanna athchúrsála i ndrochstaid agus luadh easpa boscaí bruscair mar chúiseanna gur chaill muid marcanna sa chatagóir seo. Cailleadh roinnt mhaith marcanna fosta siocair an tógáil uilig atá ar siúl, na sean fhoirgnimh agus an droch-chuma atá ar na bealtaí, sráideacha agus cúlbhealtaí – lustain srl. Ach ar an taobh eile den scéal mhéadaigh an marc sa chatagóir Fiadhúlra agus Áiseanna Nádúrtha. Fuair muid 6 mharc breise sa chatagóir seo agus bheadh súil againn leanúint leis na siúlóidí atá beartaithe againn ach comhoibriú agus tacaíocht a fháil ón phobal agus ó na h- úinéirí talaimh.

Dul Chun Cinn 2008


Rinneadh obair mhaith ar ghairdín na mílaoise i mbliana. Tá an gradam ‘An Teach Leanna is fearr sa Chontae’ a d’eagraí nuachtán an Donegal News, bainte ag Teach Ruairí. Bhí roinnt eagrais ar an baile sásta bosca blátha a thógáil uainn agus a choinneáil ag doras an tí agus uisce a chur orthu i rith am samhraidh. Tá cuma go mbeidh an cóiriú ar Halla na Paróiste críochnaithe gan mhoill. Tá comharthaí deasa Gaeilge le feiceáil i siopa Centra Mhic Fhlaithbheartaigh fosta. Bheadh súil againn iarracht a dhéanamh an gradam Gaeltachta den chomórtas a bhaint ar an bhliain seo chugainn agus go mbeadh neart comharthaí agus fógraí Gaeilge le feiceáil ar an baile – laistigh agus lasmuigh.

Teagmháil:

 • Ann Mhic Suibhne (913 5912)
 • Marion Nic Suibhne (087 4183828)
 • Cordelia Nic Fhearraigh (0876111524)

Dáil Uladh


Cúrsa Gaeilge do Dhaoine Fásta & Teaghlaigh


Dail Uladh
Reáchtáil Dáil Uladh cúrsa Gaeilge do theaghlaigh agus do dhaoine fásta i mí Iúil i mbliana. D’fhreastail suas le 70 duine ar an chúrsa agus bhí go leor imeachtaí agus ranganna eagraithe do na scoláirí - Ranganna Gaeilge, Ceoil, Scéalaíochta, Damhsa Céilí, Turais go dtí na hOileáin agus Ionad Cois Locha, Ranganna Ealaíne agus Cear-daíochta. Bhí ranganna do dhaoine fásta ar siúl in Óstán Loch Altan, ranganna do dhéagóirí ar siúl in Ionad úr Spóirt Thír na nÓg agus bhí na páistí sa Scoil Bheag. Tá muid ag súil leis an chúrsa seo a reáchtáil arís ar an bhliain seo chugainn i mí Iúil, Lúnasa, agus Deireadh Fómhair. Má tá suim agat freastal ar ranganna Gaeilge sa cheantar tig scairt a chur ar Dháil Uladh ag 9165822. Ríomhphost: dailuladh002@eircom.net
Suímh Idirlíon www.dailuladh.com

Glór na nGael - Gort a’ Choirce


Comórtas Glór na nGael
Íde Ní hUallacháin (Cathaoirleach Ghlór na nGael), Liam Ó Maolmhíchil (Cathaoirleach Foras na Gaeilge) agus Liam Ó Cuinneagáin (Cathaoirleach Údarás na Gaeltachta) ag bronnadh an chéad duais €3,000 i gcomórtas Ghlór na nGael dó Ghaeltachtaí ag Leibhéal 2 ar Shíle Mhic Aoidh, Rúnaí – Glór na nGael Ghort a’ Choirce ag a mbronnadh Náisiúnta i nGaoth Dobhair.

Bhuaigh Gort a Choirce an duais seo as an obair iontach atá ar siúl sa pharóiste ar son na Gaeilge. Is onóir mhór é do gach duine agus gach eagraíocht atá ag déanamh a ndícheall a Ghaeilge a chaomhnú agus chur chun cinn sa pharóiste, go háirithe an obair iontach atá ar siúl don aos óg.
Coiste Ghlór na nGael:
 • Caitlín Uí Mhaolagáin, Cathaoirleach
 • Áine Mhic Suibhne, Cisteoir
 • Síle Mhic Aoidh, Rúnaí
 • An tAthair Seán Ó Gallchóir


Tá An Fáinne le fáil ó Áine Mhic Suibhne ag 9135912 nó ó Shíle Mhic Aoidh ag 9135438.
Cosnaíonn an Fáinne Airgid €4.00 agus an Sean Fháinne €7.00.
Is féidir an Fáinne Óir a fháil ar €40 ach é a ordú roimhré.

I mí na Samhna i mbliana reáchtáil Coiste Glór na nGael comórtas Abair Dán, agus mar i gceanna le achan bhliain d'éirigh go maith leis an comórtas inár fhreastal suas le 115 paiste scoile.
Caithlín Ní Bhroinn ag déanamh bronnadh ar Choiste Glor na nGael Gort a’ Choirce
O chlé: Séamus O Brian, Maire Uí Ghallchóir, Caithlín Ni Bhróin, Sile Nic Aoidh, Áine Nic Suibhne, Sean O Cannon agus Séamus Mac Geidigh.
Naoínra - Glór na nGael

Rang 1 agus 2 - Glór na nGael

Rang 3 agus 4 - Glor na nGael


Chomh maith leis an chomórtas seo, tá a lán obair eile ar siúl ag an choiste, ina measc:
 • An Ghaeilge a dhaingniú agus a chur chun cinn i measc phaiste óga na paróiste
 • Comórtas Abair Dán i mí na Samhna gach bliain
 • Oícheanta Airneáil
 • Oícheanta le aíonna speisialta
 • Féile Ghort a’ Choirce
 • Úsáid an Fháinne a chur chun cinn i measc na nÓg
 • An paróiste a chur chun cinn mar cheantar Gaeltachta. Comharthaí Gaeilge sna siopaí agus sna gnóanna áitiúla


MEAS

Buíochas

Buaileann an grúpa timpeallachta MEAS le chéile uair sa mhí i dtigh Mhaggie Dan i nGort a’ Choirce seachas am samhraidh. Ba mhaith linn buíochas mór a ghabháil le Rossa agus le Milo as seomra a chuir ar fáil dúinn chun ár gcuid cruinnithe a reáchtáil.

Lá Mór Glantacháin

D’eagraí muid Lá Glantachán na mBealtaí Móra arís i mbliana leis an bhruscair uilig a chaitheann daoine go mídhleathach ar thaobh an bhealaigh agus sna díogacha a thógáil. Tar- laíonn an glanadh seo i mí Aibreán de ghnáth. Chuir an Comhairle Contae sciopa ar fáil dúinn agus buíochas mór don phobal a thug cuidiú agus tacaíocht leis an bhruscar a thógáil. Buíochas don seanadór Brian Ó Domhnaill as suíomh a chur ar fáil don sciopa i mbliana. Buíochas fosta don Comhairleoir Contae Seosamh Ó Ceallaigh as aird a tharraingt ar fhadhb an bhruscair sa chontae. Tá súil againn go stadfaidh an drochnós seo agus go dtógfaidh lucht gluaisteáin a gcuid bruscair ’na bhaile nó chuig an bosca bruscair in áit é a chaitheamh amach ar fhuinneog an ghluaisteáin.

Cadhnraí

Tá muid go fóill ag iarraidh ar an phobal a gcuid cadhnraí caite a athchúrsáil. Tá na scoltacha ag déanamh obair ar dóigh anseo agus bíonn an bosca in oifig Pobail Le Chéile go minic líonta go béal fosta. Bhfeirfear na cadhnraí caite siar go dtí Oifig Seirbhísí Pobail Chomhairle Contae Dhún na nGall ar an Clochán Liath áit a dtógann comhlacht Returnbatt as Baile Átha Cliath iad lena n-athchúrsáil agus an nimh a bhaint astu. Tá an nimh agus an luaidhe seo contúirteach don dúlra agus don duine. D’fhógair an Comhairle Contae i mbliana, ó mhí Mheán an Fhómhair ar aghaidh, go mbeidh siopa nó ionad ar bith a dhíolann cadhnraí i ndán cadhnraí caite a ghlacadh ón pobal lena n-athchúrsáil. Is dea-scéal é seo go cinnte.

An Baile Fearthainn is Glaine

D’iarr Coiste Féile Ghort a’ Choirce orainn moltóireacht a dhéanamh ar ‘An Baile Fearthainn is Glaine’ sa pharóiste agus rinneadh bronnadh beag ag an Féile. Comhghairdeas leis an baile fearthainn Fana Bhuí a bhí mar bhuaiteoir an iarraidh seo agus bronnadh teastas orthu. Bheadh súil againn, ní amháin an ceantar bheith glan ó bhruscar ach an tírdhreachú a chuir san áireamh fosta amach anseo i. ballaí cloiche dúchasacha, crainn, srl. Ádh mór ar an Fhéile ar an bhliain seo chugainn.

Dumpáil Mídhleathach

Is fadhb leanúnach í seo agus tá sí ag déanamh dochar mór don ceantar. Beidh na córais uisce á thruailliú ag an leacht a shileann fríd an talamh maoth ón bhruscar a bhíonn dumpáilte go mídhleathach i bpoill agus sa chaorán ag daoine. Má bhíonn eolas agat faoi bhruscar atá dumpáilte go mídhleathach sa cheantar álainn seo ba cheart Rannóg Timpeallachta an Chomhairle Contae ar an Clochán Liath a chur ar an eolas láithreach.

Teagmháil

Más mian leat teagmháil a dhéanamh linn cur scairt ar Cordelia (087 6111524) nó ar Mary (086 8460764).